લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર બરોડા - ૨૬-૦૭-૨૦૧૫

શ્રી સમસ્ત ખડાયતા યુવા સમાજ નડીયાદ(૨૧-૧૨-૨૦૧૪)

૧૪-૧૨-૨૦૧૪(નડીયાદ)

૧૯ - શ્રી ખડાયતા પરિષદ(૦૮ અને ૦૯-નવેમ્બર-૨૦૧૪)