એકડાની નવાજૂની
 • શ્રી જનોડ વિશા ખડાયતા પંચ એકડાની વેબસાઈટ ચાલુ થયી ગયી છે.(૨૨/૯/૨૦૧૫)

  • wordcos

   Cosmo team is business, technical process champions with dynamism to deploy in practical way, which bring efficiency by process steps optimization.    

  • gsp

   GSP continuously develops and introduces newly off patented A.I's as well formulations to meet the requirements of the farmers/customers with their utmost satisfaction.

  • IMG_20150726_111417

   લક્ષ્મી નારાયણ મંદિર બરોડા – ૨૬-૦૭-૨૦૧૫

   View more
  • IMG_20141214_084839__1418894745_202.191.173.90

   ૧૪-૧૨-૨૦૧૪(નડીયાદ)

  • 27__1418893089_202.191.173.90

   ખડાયતા પ્રવૃત્તિઓ

  • 12__1418892809_202.191.173.90

   ખડાયતા પ્રવૃત્તિઓ

  • 03__1418892689_202.191.173.90

   ખડાયતા પ્રવૃત્તિઓ

  • 17__1418892961_202.191.173.90

   ખડાયતા પ્રવૃત્તિઓ

  • 01__1418892392_202.191.173.90

   ૧૯મી ખડાયતા પરિષદ

   ૦૮ અને ૦૯-નવેમ્બર-૨૦૧૪