|| શ્રી કોટયર્ક: પ્રસન્નોત્સ્તુ ||

શ્રી સમસ્ત ખડાયતા બ્રાહ્મણ સમાજ

નવાજુની

"પ્રથમ સામાન્ય સભા"
તા. ૭-૧૧-૨૦૧૪

"સોંનું મિલન - સ્નેહ મિલન"
તા ૨૩-૧૧-૨૦૧૪

સમિતિ સભ્યો

કુમુદચંદ્ર ડાહ્યાલાલ ગોર
જયપ્રકાશભાઇ મુકુંદપ્રસાદ ત્રિવેદી
અશોકકુમાર જશુભાઇ મહેતા
જયેશકુમાર બીપીનચંદ્ર દવે
ગીરીશચંદ્ર ચંદ્રશંકર દવે
ભરતકુમાર મુળશંકર જાની
મહેશભાઇ અંબાલાલ દવે
ઉદયભાઇ જયંતિલાલ દવે
તરુણકુમાર હરિપ્રસાદ દવે
કેતનકુમાર રમેશચન્દ્ર વોરા
નિલેશકુમાર ભુપેન્દ્રપ્રસાદ દવે
સમીરકુમાર દિનેશભાઇ દવે
ઉત્કલ હિતેશકુમાર ઠાકોર
વાલ્મિકકુમાર હસમુખલાલ દવે
દિપકભાઇ ભુપેન્દ્રપ્રસાદ દવે

ઓફિસ સરનામું

કુમુદ ગોર
"શિવમ"
૨/વિનસ પાર્ક સોસાયટી,
પીજ રોડ, નડિયાદ ૩૮૭૦૦૨
ટેલી. ઘર (૦૨૬૮) ૨૫૫૫૧૯૭
ઓફીસ (૦૨૬૮) ૨૫૪૯૬૯૬
મોબાઈલ. ૯૪૨૭૦૮૪૧૯૭
૯૪૨૭૧૮૫૧૯૭