એકડા

મોડાસા પ્રદેશ

5696

LINK

નડીયાદ પ્રદેશ

ઉમરેઠ

જંબુસર-બૌદ્યાના

એકવીશ ગામ

તેર ગામ

વટવા

અમદાવાદ

સૌરાષ્ટ્ર

રાજપીપળા

સુરત

આટાસણ

જંત્રાલ-અલીણા

To be link

નંદરબાર

જનોડ

6570

LINK

વેજલપુર

હલદરવાસ

ઘોડાસર,મહેમદાવાદ-૧૫૦.

LINK

હલદરવાસ

મંદી - રેવર

કઠલાલ ભાનેર ૨૪૨

કઠલાલ ભાનેર ૨૬૨

૩૯૧૮

LINK

ખેડા માતર

સાવલી

ચારગામ

ભરૂચ-બૌદ્યાન